ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀ها و ویژگی های مفید

اه یدنب‌هقبط تیریدم و ندوزفا

.دینک داجیا ییاه یدنب‌هقبط ،دوخ یاه تشاددای تیریدم و یزاس‌بترم یارب

.دینزب هبرض اههورگ تیریدم یور ،اه تشاددای تسرهف رد

هبرض دییأت یور سپس و دینک دراو ار یدنب هقبط کی مان ،دینزب هبرض یور ،دیدج یدنب هقبط کی ندوزفا یارب

.دینزب

.دینزب هبرض یدنب هقبط رانک رد یور ،یدنب هقبط کی فذح یارب

دراو یدنب هقبط یارب دیدج مان کی ،دیراد هگن و دینزب هبرض یدنب هقبط مان یور ،یدنب هقبط کی مان رییغت یارب

.دینزب هبرض مان ضیوعت یور سپس و دینک

کی هب نییاپ ای لااب تمس هب ار نآ و دینزب هبرض یدنب هقبط کی رانک رد یور ،یدنب هقبط بیترت رییغت یارب

.دیشکب رگید لحم

اه هنیزگ ریاس هب یسرتسد

.دیبای یسرتسد اه تشاددای تسرهف رد یفاضا یاه هنیزگ هب دیناوت یم ،اه تشاددای هدهاشم ماگنه رد :دینک هدافتسا ار ریز یاه‌هنیزگ زا یکی و دینزب هبرض یور ،اه تشاددای تسرهف رد

.دینک باختنا ار اه‌هنیزگ لامعا یارب رظن دروم یاه تشاددای :باختنا

.دینک فذح ار اه تشاددای :فذح

.دینک یزاس ماگمه گنوسماس کارتشا اب ار اه تشاددای :کارتشا• :دینک هدافتسا ریز یاه هنیزگ زا و دینزب هبرض یور ،تشاددای کی هدهاشم ماگنه رد

.دینک فذح ار تشاددای :فذح

.دیراذگب کارتشا هب نارگید اب ار تشاددای :قیرط زا کارتشا

زا پاچ هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک پاچ ار تشاددای ،رگپاچ کی هب هاگتسد ندرک لصتم اب :پاچ

.دینک هعجارم هارمه هاگتسد قیرط

137