دورٜ⠆찆

.دوش یم هتسب ،دوشن هدافتسا یتقو راکدوخ روطب نیبرود•

هب هک ییاه تلاح زا یخرب رد تسا نکمم ،تروص نیا ریغ رد .دشاب زیمت زنل هک دینک لصاح نانیمطا•

.دنکن راک یتسرد هب هاگتسد دنراد زاین لااب حوضو

رد یرصتخم جاجوعا تسا نکمم .تسا بسانم زاب هیواز یاه سکع نتفرگ یارب ولج نیبرود زنل•

.تسین هاگتسد ییاراک رد لاکشا دوجو هدنهد ناشن نیا و دوش داجیا زاب هیواز یاه سکع

.دبای شهاک طبض نامز رثکادح تسا نکمم ،لااب حوضو اب ملیف طبض تروص رد•

لفق هحفص رد نیبرود یارجا

.دینک ارجا لفق هحفص رد ار نیبرود ،صاخ تاظحل زا عیرس سکع نتفرگ یارب

،دینک زاب ار اه همانرب هحفص ،تشن هداد ناشن رگا .دیشکب گرزب هریاد زا نوریب هب ار ،لفق هحفص رد

.دینزب تملاع ار نیبرود ربنایم هنیزگ سپس و دینزب هبرض لفق هحفص تامیظنت یور

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یگژیو نیا

نیبرود یاهربنایم ندرک بترم

شیامن‌شیپ هحفص رد .دینک بترم شیامن شیپ هحفص رد ار نیبرود یاهربنایم دیناوت یم ناسآ و عیرس یسرتسد یارب

.دیشکب هحفص پچ تمس فاکش هب ار نآ و دیراد هگن و دینزب هبرض هنیزگ کی یور .دینزب هبرض یور

84