حرکات و ویژگی های قاٜ⠆ استفاده

یسمل هحفص تیساسح شیازفا

.دینک هدافتسا شکتسد ندیشوپ نامز رد هحفص اب ندرک راک یارب یگژیو نیا زا

.دینزب تملاع ار سمل تیساسح شیازفا سپس و دینزب هبرض شیامن هحفص تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد

.دوش لاعف ات دینزب هبرض یسمل تیساسح یور و دینک زاب ار عیرس میظنت لناپ دیناوت یم نینچمه

تسا نکمم داوم ریاس .دینک هدافتسا یمرچ یاه شکتسد زا ،هحفص سمل ماگنه رتهب ییاسانش یارب•

.دنوشن ییاسانش

.دینزب هبرض شکتسد طسوت مکحم روط هب هحفص یور ،جیاتن نیرتهب لوصح یارب•

.دنک یمن راک یتسرد هب S view زا هدافتسا نامز یگژیو نیا•

54