قاٜ⠆䐆찆 دسترسی

یادص اب ار امش یباختنا یاه یگژیو و دهد یم هئارا یتوص دروخزاب هاگتسد ،TalkBack ندرک لاعف ماگنه دیدج یاه‌نلاعا هک یماگنه ای تسا شوماخ هحفص هک یماگنه ار یتوص دروخزاب هاگتسد نینچمه .دناوخ یم دنلب

.دنک یم هئارا ،رگید دراوم و دینک یم تفایرد

دنلب یادص اب ار یباختنا دراوم هاگتسد ،دینک یم لاعف TalkBack زا هدافتسا نیح رد ار سمل اب شواک هک یماگنه ره رد رگا سپس .دناوخ یم دنلب یادص اب دینزب هبرض اهنآ یور یتقو ار هحفص یور دراوم هاگتسد ادتبا .دناوخ یم رگا .دنک یم زاب ار همانرب ای دنک یم ارجا ار طوبرم درکلمع هاگتسد ،دینزب هبرض تعرس هب راب ود هحفص یاج

.دنک ارجا ار دنتسه تشگنا تاکرح دنمزاین هک یددعتم یاه یگژیو دناوت یمن هاگتسد ،دوش لاعفریغ سمل اب شواک

ییانیب یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد ،سمل اب شواک ندرک لاعف یارب

.دینزب تملاع ار سمل اب شواک سپس و دینزب هبرض تامیظنت TalkBack

.دنتسین سرتسد رد اه یگژیو زا یخرب ،TalkBack زا هدافتسا ماگنه

تشگنا تاکرح طسوت هحفص لرتنک

اب شواک رگا .دییامن هدافتسا TalkBack زا هدافتسا نیح رد هحفص لرتنک یارب تشگنا فلتخم تاکرح زا دیناوت یم

.دنک ارجا ار دنتسه تشگنا تاکرح دنمزاین هک اه یگژیو زا یخرب دناوت یمن هاگتسد ،دوش لاعفریغ سمل

ییانیب یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد ،سمل اب شواک ندرک لاعف یارب

.دینزب تملاع ار سمل اب شواک سپس و دینزب هبرض تامیظنت TalkBack

کی .دیهد تکرح هحفص شواک یارب ار دوخ تشگنا و دیهد رارق هحفص یور ار تشگنا کی :هحفص شواک• یم رب ار دوخ تشگنا هک یماگنه .دناوخب دنلب یادص اب ار نآ هاگتسد ات دیراد هگن و دینک باختنا ار هنیزگ

.دوش یم باختنا امش تشگنا ریز هنیزگ ،دیراد

ودینک باختنا ار هنیزگ کی ،هحفص شواک ماگنه ای .دوش باختنا ات دینزب هبرض هنیزگ کی یور :دراوم باختنا•

.دیرادرب ار دوخ تشگنا سپس و دیراد هگن

دروم هنیزگ ندینش اب ،دنوش یم هدناوخ دنلب یادص اب یباختنا یاه هنیزگ هک یلاح رد :یباختنا هنیزگ ندرک زاب•

.دینزب هبرض تعرس هب راب ود هحفص هاوخلد یاج کی رد سپس .دیرادرب نآ یور زا ار دوخ تشگنا ،رظن

.دینک تکرح پچ تمس هب ای لااب هب تعرس هب تشگنا کی طسوت هحفص یور :یلبق دروم باختنا•

189