تنظیمات

یناشنزاب و نابیتشپ هخسن هیهت

.دیهد رییغت اه هداد و تامیظنت تیریدم یارب ار تامیظنت

.دینزب هبرض یناشنزاب و نابیتشپ هخسن هیهت یور ،تامیظنت هحفص رد

رورس یور امش تامیظنت و اه همانرب تاعلاطا زا ات دینک میظنت ار هاگتسد :نم هداد زا نابیتشپ هخسن

.دوش یریگ نابیتشپ ،Google

.دینک شیاریو ای میظنت یریگ نابیتشپ یارب ار دوخ Google باسح :نابیتشپ باسح

تامیظنت نیا ،دیدرک بصن هارمه نفلت یور رگید راب ار همانرب یتقو ات دینک میظنت ار هاگتسد :راکدوخ یبایزاب

.دنوش یبایزاب ،همانرب تاعلاطا و

ار امش یاه هداد همه و دنک یم یناشنزاب هناخراک ضرف شیپ ریداقم هب ار امش تامیظنت :هناخراک هداد یناشنزاب

.دنک یم فذح

متسیس

یدورو و نابز

.دنشابن سرتسد رد تسا نکمم هدش باختنا نابز هب هتسب اه هنیزگ زا یضعب .دیهد رییغت نتم دورو یارب ار تامیظنت

.دینزب هبرض یدورو و نابز یور ،تامیظنت هحفص رد

نابز

.دینک باختنا اه همانرب و اهونم همه یارب شیامن نابز کی

ضرف شیپ

.دینک باختنا نتم ندرک دراو یارب ار ضرف شیپ دیلک هحفص عون

173