مقدمات

یلصا هحفص یاه هنیزگ

کیدزن مه هب ار دوخ یاه تشگنا هحفص رد ای دیراد هگن و دینزب هبرض یلاخ هیحان کی یور ،یلصا هحفص رد

.دینیبب ار دوجوم یاه هنیزگ ات دینک

21