قاٜ⠆䐆찆 دسترسی

تیلباق یاهونم ندرک زاب یارب یلصا هحفص همکد زا هدافتسا یسرتسد

.دیورب یسرتسد تیلباق یاهونم هب دیناوت یم یلصا هحفص همکد عیرس نداد راشف راب هس اب یسرتسد تیلباق•

TalkBack• ویتاگن یاه گنر• یلماعت لرتنک•

دیلک یور سپس و دینزب هبرض میقتسم یسرتسد یسرتسد تیلباق تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد نداد راشف راب هس اب هک دینک باختنا ار یسرتسد تیلباق یونم کی سپس .دوش لاعف ات دینزب هبرض میقتسم یسرتسد

.دوش زاب ،یلصا هحفص همکد عیرس

ره رد ونم مادک دسرپ یم امش زا هک دهد یم ناشن وشزاب هرجنپ کی هاگتسد ،دینک باختنا ونم کی زا شیب رگا تیلباق یاهونم رد لماعت لرتنک ندرک لاعف یارب .دوش هدافتسا یلصا هحفص همکد هبترم هس و عیرس نداد راشف راب

طابترا و تراهم یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد .دینک لاعف ار یگژیو نیا ،یسرتسد

.دوش لاعف ات دینزب هبرض لماعت لرتنک دیلک یور سپس ،دینزب هبرض لماعت لرتنک

)TalkBack( یتوص دروخزاب

TalkBack یزاسلاعفریغ ای یزاس‌لاعف

یم دنلب یادص اب ار یباختنا یاه یگژیو ای هحفص یور نتم هاگتسد ،دینک یم لاعف ار TalkBack هک یماگنه

.دیشاب لکشم راچد هحفص هدهاشم رد هک تسا دیفم یتروص رد یگژیو نیا .دناوخ

.دینزب هبرض TalkBack ییانیب یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دوش لاعف ات دینزب هبرض TalkBack دیلک یور2 2

هاوخلد لحم کی رد تعرس هب راب ود و دینزب هبرض TalkBack یور ،TalkBack ندرک لاعفریغ یارب

.دینزب هبرض هحفص یور

.دینزب هبرض دییأت یور3 3

یور هاوخلد لحم کی رد تعرس هب راب ود و دینزب هبرض دییأت یور ،TalkBack ندرک لاعفریغ یارب

.دینزب هبرض هحفص

188