تلفن

اه سامت تفایرد

سامت هب ییوگخساپ

.دیشکب گرزب هریاد نوریب هب ار ،دوش یم هتفرگ سامت امش اب یتقو

.دینزب هبرض وشزاب هرجنپ رد خساپ یور ،دش رهاظ سامت نلاعا یوشزاب هرجنپ ،همانرب زا هدافتسا نیح رگا

لوا سامت ،دش هداد باوج مود سامت یتقو .داد خساپ رگید سامت هب ناوت یم ،دشاب لاعف راظتنا رد سامت تامدخ رگا

.دوش یم هتشاد هگن راظتنا رد

سامت کی ندرک در

.دیشکب گرزب هریاد نوریب هب ار ،دوش یم هتفرگ سامت امش اب یتقو

.دینزب هبرض وشزاب هرجنپ رد در یور ،دش رهاظ سامت نلاعا یوشزاب هرجنپ ،همانرب زا هدافتسا نیح رگا

.دیشکب لااب تمس هب ار در مایپ راون ،سامت ندرک در زا دعب مایپ لاسرا یارب ندرک در سامت تامیظنت نفلت یور اه همانرب هحفص رد ،ندرک در فلتخم یاه‌مایپ داجیا یارب

.دینزب هبرض ندرک در یاه‌مایپ سامت

هتساوخان یاه هرامش ‌سامت راکدوخ در

.دینزب هبرض نفلت یور اه همانرب هحفص رد1 1 ندرک در یاه هرامش راکدوخ ندرک در تلاح سامت ندرک در سامت تامیظنت یور2 2

.دینزب هبرض راکدوخ

صاصتخا نآ هب ار یا هتسد سپس و دینک دراو ار یا هرامش ،دینزب هبرض راکدوخ ندش در تسیل یور3 3

.دیهد

.دینزب هبرض هریخذ یور4 4

خساپ یب یاه سامت

زا یاه سامت تسرهف ات دینک زاب ار اه نلاعا لناپ .دوش یم رهاظ تیعضو راون رد ،تفر تسد زا یسامت رگا یاه‌سامت ات دینزب هبرض تاشرازگ نفلت یور اه همانرب هحفص رد دیناوت یم نینچمه .دینک هدهاشم ار هتفر تسد

.دییامن هدهاشم ار خساپ‌یب

70