حرکات و ویژگی های قاٜ⠆ استفاده

یا‌هرجنپ دنچ بیکرت کی داجیا

.دییامن هدافتسا ارجا لاحرد یا‌هرجنپ دنچ یاه‌همانرب بیکرت هریخذ یارب یگژیو نیا زا

.دینک ارجا هرجنپ دنچ یتمسق ود هحفص کی رد ار همانرب ود1 1

.دینزب هبرض داجیا یور و دینک زاب ار یا‌هرجنپ دنچ ینیس2 2

.دوش‌یم هفاضا هرجنپدنچ ینیس یلااب رد هرجنپ دنچ بیکرت

بیکرت کی ،دینزب هبرض حیحصت یور ،دینک زاب ار یا هرجنپ دنچ ینیس ،یا‌هرجنپدنچ بیکرت فذح یارب

.دینزب هبرض فذح یور سپس و دینک باختنا ار یا هرجنپدنچ

هرجنپ هزادنا میظنت

.دینک میظنت ار اه هرجنپ هزادنا ات دیشکب نییاپ ای لااب ار همانرب یاه هرجنپ نیب هریاد

50