پیام ها و ایمیل

اه‌مایپ تیریدم

:دییامن هدافتسا ریز یاه‌هنیزگ زا و دینزب هبرض یور ،اه‌مایپ تسرهف هدهاشم ماگنه

.دینک باختنا ار اه‌هنیزگ لامعا یارب رظن دروم یاه مایپ :باختنا

.دینک هدهاشم ار هدنیآ رد لیوحت یارب هدش هریخذ یاه‌مایپ :سیون شیپ یاهمایپ

.دینک هدهاشم ار هدش لفق یاه‌مایپ :هدش لفق یاه مایپ

.دینک هدهاشم ار هدش یدنب نامز یاه‌مایپ :هدش یزیر همانرب یاه مایپ

.دینک هدهاشم ار همانزره یاه‌مایپ :هتساوخان یاهمایپ

.دیهد رییغت ار ینتم دلیف لخاد نتم تنوف هزادنا :تنوف هزادنا

.دیهد رییغت ار مایپ تامیظنت :تامیظنت

.دینک هدهاشم ار اه‌مایپ تیریدم و لاسرا هرابرد امنهار تاعلاطا :امنهار

لیمیا

لیمیا یاه کارتشا میظنت

.دینزب هبرض لیمیا یور اه همانرب هحفص رد

.دینک یزادنا هار لیمیا کارتشا کی ،دینک یم زاب ار لیمیا هک راب نیلوا یارب

یور ای دینک میظنت یصخش لیمیا باسح ات دینزب هبرض یدعب یور .دینک دراو ار دوخ لیمیا روبع هملک و یناشن ات دینک یوریپ هحفص یور لمعلاروتسد زا نآ زا سپ .دینک میظنت ار یتکرش لیمیا باسح ات دینزب هبرض یتسد میظنت

.دینک لیمکت ار میظنت

.دینزب هبرض اه کارتشا تیریدم یور ،یرگید لیمیا باسح یزادنا هار یارب

یور .دینک میظنت ضرف‌شیپ کارتشا ناونع هب ار یکی دیناوت‌یم ،دیراد لیمیا کارتشا کی زا رتشیب رگا

.دینزب هبرض ضرف شیپ باسح میظنت اه کارتشا تیریدم

80