پیام ها و ایمیل

یدورو یاه مایپ هدهاشم

مایپ ات دینک باختنا ار بطاخم کی .دنوش یم یدنب هتسد اه مایپ یاه هورگ رد نیبطاخم ساسا رب یدورو یاه مایپ

.دینک هدهاشم ار درف نآ یاه

.دوش لامعا امش یارب یفاضا هنیزه مایپ تفایرد ای لاسرا یارب ،گنیمور تلاح رد تسا نکمم

:دینک هدافتسا ریز یاه‌هنیزگ زا یکی زا ات دینزب هبرض یور ،مایپ کی هدهاشم ماگنه

.دینک رارقرب بطاخم اب یریوصت سامت کی :یریوصت هملاکم

.دینک هدهاشم ار بطاخم تاعلاطا :سامت شیامن

.دینک هفاضا نیبطاخم تسرهف هب ار بطاخم :نیبطاخم هب ندوزفا

.دینک دراو ماغیپ کی ،اهوگلا زا مایپ کی باختنا اب :عیرس یاه خساپ

.دینک هفاضا اهنآ هب مایپ لاسرا یارب ار ناگدنریگ :هدنریگ ندوزفا

.دینک دراو ار اه کتروص :کلکش جرد

.دینک دراو عوضوم کی :ناونع ندوزفا

.دینک هفاضا ار مایپ یاهدیلاسا :دیلاسا ندوزفا

.دینک میظنت دوش لاسرا دیاب هک مایپ زا صخشم خیرات و تعاس کی :مایپ یدنب‌نامز

راد تیولوا ناگدنتسرف تسرهف هب ار نیبطاخم :رترب ناگدننک لاسرا زا فذح / مدقم ناگدننک لاسرا هب ندوزفا

.دییامن فذح ای هفاضا

دینک ییاسانش همانزره ناونع هب ار نفلت هرامش کی :محازم یاه‌هرامش زا فذح / محازم یاه هرامش هب ندوزفا

.دینک فذح همانزره تسرهف زا ار نفلت هرامش کی ای

.دینک وغل ار مایپ داجیا :وغل

.دیهد رییغت ار ینتم دلیف لخاد نتم تنوف هزادنا :تنوف هزادنا

79