مقدمات

رگناشن یاهدامن

.دنا هدش تسرهف ریز لودج رد اهدامن نیرت جیار .دنوش‌یم نایامن هحفص یلااب تیعضو راون رد رگناشن یاهدامن

راون ندش نایامن یارب .دوشن نایامن اه‌همانرب زا یخرب هحفص یلااب رد تیعضو راون تسا نکمم

.دیشکب نییاپ تمس هب هحفص یلااب زا ،تیعضو

انعمدامن

درادن دوجو لانگیس

 

لانگیس تدش

 

)سیورس لومعم هقطنم زا جراخ( گنیمور

 

دش لصتم GPRS هكبش

 

دش لصتم EDGE هكبش

 

دش لصتم UMTS هکبش

 

دش لصو HSDPA هکبش هب

 

دش لصتم HSPA+ هكبش

 

دش لصو LTE هکبش هب

/

دش لصتم Wi-Fi

 

دش لاعف ثوتولب یگژیو

 

دش لاعف GPS

 

ماجنا لاح رد سامت

 

خساپ یب سامت

 

دش لاعف دنمشوه فقوت ای دنمشوه ندنام تیلباق

 

بو اب هدش ماگمه

 

دیدج یا هناسردنچ ای ینتم مایپ

 

دش لاعف رادشه

 

دش لاعف ادص یب تلاح

 

دش لاعف هدننازرل تلاح

 

دش لاعف زاورپ تلاح

 

 

 

24