مخاطٜ⠆찆

.دیناخرچب یقفا تهج رد ار هاگتسد و دیهد رارق فاص حطس کی یور ار یراجت تراک3 3

روط هب هاگتسد ،دش زبس رداک گنر یتقو .دهد اج هحفص یور رداک لخاد ار تراک ات دینک میظنت ار هاگتسد4 4 کی هب ار نآ و دناوخ یم یراجت تراک زا ار بطاخم تاعلاطا نینچمه هاگتسد .دریگ یم سکع راکدوخ

.دنک یم لیدبت بطاخم

.دینزب هبرض یور ،تفرگن سکع راکدوخ تروص هب هاگتسد رگا•

شوماخ راکدوخ یرادربسکع یور ،یتسد تروص‌هب یراجت تراک یاه سکع نتفرگ یارب•

.دینزب هبرض

.دینزب هبرض سکع یراذگراب یور ،هدش هریخذ ریوصت کی زا نتم جارختسا یارب•

.دینزب هبرض هریخذ یور و دینک هفاضا یرتشیب تاعلاطا ای هدرک شیاریو ار تاعلاطا5 5

نیبطاخم تیریدم

بطاخم شیاریو

.دینزب هبرض نیبطاخم نیبطاخم یور ،اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض یور و دینک باختنا ار بطاخم کی2 2

.دییامن هفاضا یرتشیب تاعلاطا ات دینزب هبرض رگید هنیمز ندوزفا یور ای دینک شیاریو ار بطاخم تاعلاطا3 3

.دینزب هبرض هریخذ یور4 4

بطاخم فذح

.دینزب هبرض فذح یور سپس و دینک باختنا ندرک فذح یارب ار بطاخم کی

بطاخم کی یراذگ‌کارتشا

کی سپس و دینزب هبرض مان تراک یراذگ‌کارتشا یور ،دینک باختنا یراذگ‌کارتشا یارب ار بطاخم کی

.دینک باختنا یراذگ کارتشا شور

74