اتصال ٜ⠆䜀 ㌆یر دستگاه ها

اه‌هنایار شواک

یارب .دینک ارجا ار Samsung Link ،رود هار زا لصتم یاه هنایار رد هدش هریخذ یاوتحم زا هدافتسا یارب بصن هاگتسد ود ره رد ار Samsung Link همانرب .دیوش دوخ گنوسماس کارتشا دراو ،یگژیو نیا زا هدافتسا

.دینک دولناد Play هاگشورف ای Galaxy Apps زا دیناوت یم ار همانرب نیا .دینک

.دینزب هبرض عیرس لاصتا یور و دینک زاب ار اه نلاعا لناپ1 1

.دینک باختنا هدش ییاسانش یاه‌هاگتسد تسرهف زا ار یا هنایار2 2

.دنوش یم رهاظ تسرهف رد ،دوجوم یاه‌هنایار طقف

.دییامن باختنا ار یسرتسد یارب رظن دروم یاوتحم و دینک باختنا هناسر هورگ کی3 3

Screen Mirroring

Screen Mirroring هرابرد

ای AllShare Cast یرازفا تخس لفق اب گرزب شیامن هحفص هب نات هاگتسد لاصتا یارب یگژیو نیا زا

.دیراذگب کارتشا هب ار ناترظن دروم تایوتحم سپس و دینک هدافتسا HomeSync

یﺍﺭﺍﺩ یﺎﻫ ﻩﺎﮕﺗﺳﺩ

ﻝﺎﻌﻓ Screen Mirroring

،AllShare Cast dongle) (HomeSync

154