ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀ها و ویژگی های مفید

Google یاه‌همانرب

باسح کی دشاب مزلا تسا نکمم .دهد‌یم هئارا ار راک و بسک یاه‌همانرب و ،یعامتجا هکبش ،یمرگرس Google هعجارم اه باسح میظنت هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دیشاب هتشاد اه‌همانرب یخرب هب یسرتسد یارب Google

.دینک

.دینک ادیپ یسرتسد همانرب ره یامنهار یونم هب ،رتشیب همانرب تاعلاطا ندید یارب

هتشاد یتوافتم مان ای دنشابن سرتسد رد تسا نکمم ،هقطنم ای تامدخ هدنهد هئارا هب هتسب اه‌همانرب زا یخرب

.دنشاب

Chrome

.دینک رورم ار بو تاحفص و دینک وجتسج ار تاعلاطا

Gmail

.دینک تفایرد و لاسرا Google Mail سیورس قیرط زا ار اه‌لیمیا

Google+

لابند دنراذگ‌یم کارتشا هب رگید دارفا و ناتسود ،هداوناخ هک ار ییاه‌یناسرزور‌هب و دیراذگب کارتشا هب ار ناترابخا

.دینک ینابیتشپ ار ناترگید دراوم و اهویدیو ،اه‌سکع دیناوت‌یم نینچمه .دینک

Maps

.دینک هدهاشم فلتخم یاه‌ناکم یارب ار ناکم تاعلاطا و دیدرگب اه‌ناکم لابند هب ،دیبایب هشقن رد ار ناتناکم

Play Music

.دیراذگب کارتشا هب و دیهد شوگ نآ هب ،دینک شواک ناتهاگتسد رد ار یقیسوم

Play نویزیولت و ملیف

.دینک دولناد Play هاگشورف زا اشامت یارب ار یعونتم یاوتحم و دینک اشامت ار ناتهاگتسد رد هدش هریخذ یاهویدیو

Play یاه‌باتک

.دیناوخب ار اهنآ و دینک دولناد Play هاگشورف زا ار یعونتم یاه‌باتک

143