قاٜ⠆䐆찆 دسترسی

.دینک تکرح تسار تمس هب ای نییاپ هب تعرس هب تشگنا کی طسوت هحفص یور :یدعب دروم باختنا•

.دیهد تکرح نییاپ ای لااب هب تشگنا ود طسوت ار هحفص :اه تسرهف رد ییاجباج•

.دیهد تکرح تسار تمس هب تشگنا ود طسوت ار هحفص :یلبق هحفص هب تشگزاب•

.دیهد تکرح پچ تمس هب تشگنا ود طسوت ار هحفص :یدعب هحفص هب ییاجباج•

.دیهد تکرح لفق هحفص هیحان لخاد رد هاوخلد تهج کی هب تشگنا ود طسوت ار هحفص :هحفص لفق ندرک زاب•

.دیشکب نییاپ تمس هب تشگنا ود اب ار هحفص یلااب :اه‌نلاعا لناپ ندرک زاب•

یارب .دینک یدنبرکیپ یا‌هراشا تاکرح تیریدم رد دیناوت یم ار TalkBack هب طوبرم تشگنا تاکرح تامیظنت

.دینک هعجارم تشگنا تاکرح هب طوبرم تامیظنت یدنبرکیپ هب ،رتشیب تاعلاطا بسک

تشگنا تاکرح هب طوبرم تامیظنت یدنبرکیپ

دیناوت یم .دیهد ماجنا تشگنا تاکرح زا هدافتسا اب ار یفلتخم یاهدرکلمع دیناوت یم TalkBack زا هدافتسا ماگنه تاکرح زا هدافتسا زا شیپ .دیهد ماجنا ار هریغ و یلصا هحفص ندرک زاب ،یلبق هحفص هب تشگزاب ریظن ییاهدرکلمع

.دینک یدنبرکیپ ار اهنآ ،تشگنا

یدومع تاکرح هب طوبرم تامیظنت یدنبرکیپ

یدومع یشخب ود تاکرح زا دیناوت یم سکعرب ای هحفص یاهتنا زا نییاپ و لااب تمس هب دوخ تشگنا ندیشک اب

.دینک هدافتسا

تیریدم تامیظنت TalkBack ییانیب یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد :دینک باختنا ار ریز یاه یگژیو زا یکی سپس .دینزب هبرض یدومع یشخبود تاکرح یا‌هراشا تاکرح

تمس هب سپس و لااب تمس هب ار دوخ تشگنا هک یماگنه :شیامن هحفص یور رب رخآ و لوا یاهدروم هب لاقتنا• هب هحفص یور ار دوخ تشگنا هک یماگنه .دوش یم باختنا هحفص یلااب رد عقاو هنیزگ نیلوا ،دیشک یم نییاپ

.دوش یم باختنا هحفص یاهتنا رد عقاو هنیزگ نیرخآ ،دیشک یم لااب تمس هب سپس و نییاپ تمس

تمس هب سپس و لااب تمس هب هحفص یور ار دوخ تشگنا هک یماگنه :ندناوخ تایئزج رد یا‌هخرچ تکرح• ضرف‌شیپ و هسیون ،‌هژاو ،طخ ،فارگاراپ ،هحفص هب ندناوخ دحاو .دنک یم رییغت ندناوخ دحاو ،دیشک یم نییاپ بیترت ،دیشک یم لااب تمس هب سپس و نییاپ تمس هب هحفص یور ار دوخ تشگنا هک یماگنه .دنک یم رییغت

.دنک یم رییغت سوکعم تروص هب ندناوخ دحاو

190