قاٜ⠆䐆찆 دسترسی

دیلک هحفص زا هدافتسا اب نتم ندرک دراو

یور هاوخلد لحم کی رد تعرس هب راب ود سپس و دینزب هبرض نتم یدورو دلیف یور ،دیلک هحفص شیامن یارب

.دینزب هبرض هحفص

یم دنلب یادص اب ار تشگنا ریز هسیون یاه‌همکد هاگتسد ،دینک یم سمل دوخ تشگنا اب ار دیلک هحفص هک یماگنه دراو هسیون .دوش باختنا ات دیرادرب هحفص یور زا ار دوخ تشگنا ،دیدینش ار رظن دروم هسیون هک یماگنه .دناوخ

.دناوخ یم دنلب یادص اب ار نتم هاگتسد و دوش یم

هب راب ود سپس و دیرادرب رظن دروم هسیون یور زا ار دوخ تشگنا ،تسا هدشن لاعف عیرس دیلک اب ندرک دراو رگا زاب ار اه همانرب هحفص ،عیرس دورو یگژیو ندرک لاعف یارب .دینزب هبرض هحفص یور هاوخلد لحم کی رد تعرس

.دینزب تملاع ار عیرس دیلک اب ندرک دراو سپس و دینزب هبرض ییانیب یسرتسد تیلباق تامیظنت یور ،دینک

رتشیب یاه هسیون ندرک دراو

هرجنپ کی ،دنشاب دوجوم همکد نآ یور یرتشیب یاه هسیون رگا .دیراد هگن و دینزب هبرض دیلک هحفص همکد کی یور ار دوخ تشگنا ،هسیون کی باختنا یارب .دهد یم ناشن ار اه هسیون هک دوش یم رهاظ دیلک هحفص یلااب رد وشزاب

.دیرادرب ار ناتتشگنا سپس و دیونشب ار رظن دروم هسیون ات دیشکب هحفص یور

نتم نابز نداد رییغت

یور سپس .دینزب هبرض یدورو و نابز تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد ،یدورو یاه نابز ندوزفا یارب

.دینک باختنا هدافتسا یارب ار اه‌نابز سپس و دینزب هبرض یدورو یاه نابز باختنا گنوسماس دیلک هحفص

.دینزب هبرض یور ،یدورو نابز رییغت یارب

نتم شیاریو

.دینک هدافتسا نتم یراذگ‌یاج و یپک ای امن ناکم ییاجباج یارب یلحم ینتم یونم زا

.دینک زاب ار یلحم ینتم یونم ،نآ نتشادرب نودب و هحفص یور تسار سپس و لااب تمس هب دوخ تشگنا ندیشک اب اب سپس .دینک شواک ار ونم ات دیشکب ونم رود دوخ تشگنا اب هریاد کی و دیراد هگن و دینزب هبرض هحفص یور اهونم ات دیشکب ونم رود هریاد کی و دینزب هبرض هحفص یور هرابود .دیرادرب ار دوخ تشگنا ،تایئزج رییغت ندینش

.دیرادرب ار دوخ تشگنا ،رظن دروم ندناوخ دحاو ندینش اب سپس .دینک شواک ار

نتم هاگتسد ،باختنا تلاح رد .دینک میظنت هسیون ای ‌هژاو یور هاوخلد هب ار ندناوخ دحاو ،نتم ندرک شیاریو ماگنه

.دنک یم باختنا ،یباختنا ندناوخ دحاو ساسا رب ار

197