دورٜ⠆찆

.دیریگب سکع ات دینزب هبرض شیامن‌شیپ هحفص رد دوجوم ریوصت یور :دینزب هبرض سکع یارب

تاعلاطا بسک یارب .دینک هدافتسا سوکوف زا جراخ هولج اب سکع نتفرگ یارب هنیزگ نیا زا :یباختنا سوکوف

.دینک هعجارم یباختنا سوکوف هب ،رتشیب

.دیهد رییغت ار طبض تلاح :طبض تلاح

یم کمک تکرح لاح رد نیبرود سوکوف هب شزرل دض .دییامن لاعفریغ ای لاعف ار شزرل دض :ویدیو تیبثت

.دنک

یاه هولج دولناد یارب .دینک باختنا اهویدیو طبض ای سکع نتفرگ ماگنه هدافتسا یارب یرتلیف هولج کی :اه‌هولجتیریدم یور ،تسرهف زا اه‌هولج ندرک یفخم ای اه‌هولج بیترت رییغت یارب .دینزب هبرض یریگراب یور ،رتشیب

.دینزب هبرض اه‌هولج

.دینک لاعفریغ ای لاعف ار شلاف :شلف

.دینک هدافتسا یریخات یرادربسکع یارب نآ زا :رمیات

قطانم رد یتح تایئزج دیلوتزاب و ینغ یاه‌گنر اب سکع نتفرگ یارب تلاح نیا زا :)ینغ نوت( HDR

.دینک هدافتسا نشور و کیرات

ﻩﻭﻠﺟ ﺎﺑ

ﻩﻭﻠﺟ ﻥﻭﺩﺑ

.دینک همیمض سکع هب GPS ناکم بسچرب :ناکم یاه‌بسچرب

هتشاد دوجو یعنام لانگیس یارب تسا نکمم هک ییاه ناکم رد ،GPS یاه لانگیس شیازفا یارب• یرادربسکع زا ،دعاسمان ییاوه و بآ طیارش رد ای ،عافترا مک قطانم رد ای اه نامتخاس نیب دننام ،دشاب

.دینک یراددوخ

.دوش جرد اهنآ یور رب امش ناکم ،دینک یم دولپآ تنرتنیا یور رب ار دوخ یاهسکع یتقو تسا نکمم•

.دینک لاعفریغ ار GPS گت میظنت ،تیعضو نیا زا بانتجا یارب

92