تنظیمات

ندش مگ ماگنه هاگتسد نتفای هب هک دینک لاعفریغ ای لاعف ار نم هارمه نفلت نتفای یگژیو :تراک میس رییغت رادشه

.دنک یم کمک ندش هدیدزد ای

دینک ادیپ یسرتسد Find my mobile تیاس بو هب :دیورب تیاس‌بو هب• تیاس بو رد ار هدش هدیدزد ای هدش مگ هاگتسد دیناوت‌یم .)findmymobile.samsung.com(

.دینک یریگدر Find my mobile

ات دنک تساوخرد ار گنوسماس باسح ،هاگتسد یناشنزاب زا سپ ات دینک میظنت ار هاگتسد :لفق ددجم یزاس لاعف

.دوش یریگولج نیریاس طسوت هاگتسد ددجم یزاس لاعف زا

:تراک میس لفق میظنت

.دینک لاعفریغ ای لاعف هاگتسد زا هدافتسا زا لبق PIN تساوخرد یارب ار PIN لفق یگژیو :تراک میس لفق

.دیهد رییغت ار هتفر راک هب تراک USIM ای تراک میس یاه هداد هب یسرتسد یارب هک PIN :میس نیپ رییغت

.دهد ناشن دورو ماگنه ار امش روبع یاه هملک ات دینک میظنت ار هاگتسد :دورو یاهزمر ندرک تیؤر لباق

.دنک دولناد و یسررب ار اه یناسرزور‎هب هک دینک میظنت ار هاگتسد :یتینما تسایس یاهیناسرزورب

هب راکدوخ تروص هب ار زور‌هب یتینما یاه‌شرازگ ات دینک میظنت ار هاگتسد :یتینما یاه شرازگ لاسرا

.دنک لاسرا گنوسماس

.دینک میظنت همانیهاوگ یاه‌لیاف یارب یزاس هریخذ عون کی :یزاس هریخذ هظفاح عون

هدافتسا اه همانرابتعا و اه همانیهاوگ زا فلتخم یاه همانرب زا نمیا هدافتسا یارب :نانیمطا لباق یاه همانیهاوگ

.دینک

.دینک بصن USB هریخذ هظفاح یور زا ار هدش یراذگزمر یاه همان یهاوگ :هاگتسد هریخذ لحم زا بصن

.دینک یناشنزاب ار روبع زمر و دینک کاپ هاگتسد زا ار همانرابتعا تایوتحم :دورو تاعلاطا ندرک کاپ

امنهار

مهم تامیظنت یدنبرکیپ ای یدربراک یاه همانرب و هاگتسد زا هدافتسا هوحن هرابرد ات دینک هدهاشم ار امنهار تاعلاطا

.دینک ادیپ علاطا

.دینزب هبرض امنهار یور ،تامیظنت هحفص رد

هاگتسد هرابرد

.دییامن یناسرزور‎هب ار هاگتسد رازفا‎مرن ای دینک شیاریو ار هاگتسد مان ،دینک ادیپ یسرتسد هاگتسد تاعلاطا هب

.دینزب هبرض هاگتسد هرابرد یور ،تامیظنت هحفص رد

179