تنظیمات

یدربراک یاه همانرب

همانرب ریدم

.دینک تیریدم و هدهاشم ار دوخ هاگتسد یاه همانرب

.دینزب هبرض همانرب ریدم یور ،تامیظنت هحفص رد

ضرف‌شیپ یاه‌همانرب

.دینک باختنا اه‌همانرب هدافتسا یارب ضرف‌شیپ میظنت کی

.دینزب هبرض ضرف‌شیپ یاه‌همانرب یور ،تامیظنت هحفص رد

سامت

.دینک یشرافس ار سامت یرارقرب یاه یگژیو تامیظنت

.دینزب هبرض سامت یور ،تامیظنت هحفص رد

هب ار اه نفلت هرامش .دینک در راکدوخ تروص هب ار یصاخ یاه نفلت هرامش یاه سامت :سامت ندرک در

.دییامن هفاضا ندرک در تسرهف

:اه‌سامت هب نداد نایاپ و ییوگ خساپ

خساپ هملاکم هب ،دیهد یم راشف ار یلصا هحفص همکد یتقو هک دینک میظنت ار هاگتسد :یلصا دیلک نداد راشف– –

.دهد

ار نآ ای دیهد خساپ یتوص یاه نامرف اب سامت کی هب ات دینک میظنت ار هاگتسد :یتوص یاه‌نامرف زا هدافتسا

.دینک در

 

هملاکم هاگتسد ،دیهد یم راشف ار شوماخ-نشور همکد یتقو ات دینک میظنت :شوماخ/نشور دیلک نداد راشف

.دنک عطق ار

 

180