تنظیمات

نفلت رتفد

.دیهد رییغت ار نیبطاخم زا هدافتسا هب طوبرم تامیظنت

.دینزب هبرض نفلت رتفد یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک رداص ای دراو ار نیبطاخم :نیبطاخم رودص/دورو

.دینک باختنا ار ندش هداد ناشن یارب رظن دروم نیبطاخم :شیامن تهج نیبطاخم

،نابطاخم تسرهف تسار ای پچ تمس هب بطاخم ندیشک اب هک دینک میظنت ار هاگتسد :مایپ ای سامت هب نتفد

.دنک لاسرا مایپ ای هتفرگ سامت

تسرهف رد نفلت هرامش یاراد طقف هک دهد شیامن ار ینیبطاخم هک دینک میظنت ار هاگتسد :نفلت اب نیبطاخم طقف

.دنشاب

.دینک باختنا نیبطاخم یزاس بترم یارب هنیزگ کی :رب بیترت

.دینک باختنا نیبطاخم مان شیامن یارب هنیزگ کی :ساسا رب نیبطاخم شیامن

.دینک باختنا نیبطاخم یراذگ کارتشا یارب ار یشور :مان تراک دنچ لاسرا

.دینک شیاریو ای هفاضا نیبطاخم اب یزاس‌ماگمه یارب ار یباسح :اه باسح

لیمیا

.دیهد رییغت ار لیمیا لاسرا و تیریدم تامیظنت

.دینزب هبرض لیمیا یور ،تامیظنت هحفص رد

.دییامن هفاضا دیدج یاه باسح ای دینک تیریدم ار یلعف لیمیا یاه باسح :اه کارتشا تیریدم

.دیهد رییغت ار اه‌لیمیا شیامن هب طوبرم تامیظنت :شیامن

.دنک زاب ار یصاخ هحفص ،اه لیمیا فذح زا سپ هک دینک میظنت ار هاگتسد :ضرف‌شیپ شیامن

.دیهد رییغت ار راد تیولوا ناگدنتسرف هب طوبرم تامیظنت :مدقم ناگدننک‌لاسرا تامیظنت

.دینک هفاضا ندرک دودسم یارب ار لیمیا یاه سردآ :همانزره سردآ

اه لیمیا لاسرا زا لبق هاگتسد ،لاسرا همکد یور ندر هبرض اب هک دینک میظنت ار ینامز :لیمیا لاسرا رد ریخأت

.دنامب رظتنم

183