تلفن

نیبطاخم تسیل ای سامت یاه شرازگ زا ‌سامت یرارقرب

سامت کی ات دیشکب تسار تمس هب ار نفلت هرامش ای بطاخم کی سپس و دینزب هبرض نیبطاخم ای تاشرازگ یور

.دیریگب

نیبطاخم تامیظنت یور ،تسار تمس هب دامن کی ندیشک یگژیو هلیسو هب سامت ندرک لاعفریغ یارب

.دینک جراخ باختنا تلاح زا ار مایپ ای سامت هب نتفر سپس و دینزب هبرض

اه یدنمقلاع تسرهف قیرط زا سامت‌ یرارقرب

اهنآ اب یناسآ هب دیناوت یم ،هقلاع دروم نیبطاخم تسرهف هب دینک یم هملاکم بترم روط‌هب هک ینیبطاخم ندوزفا اب

.دیریگب سامت

سپس و دینک باختنا ار بطاخم کی ،دینزب هبرض نیبطاخم یور ،اه یدنمقلاع تسرهف هب نیبطاخم ندوزفا یارب

.دینزب هبرض یور

.دینک باختنا ار بطاخم کی و دینزب هبرض اه هقلاعدروم یور ،هقلاع دروم بطاخم کی اب سامت یرارقرب یارب

68