تنظیمات

.دینک باختنا ای هفاضا یتفایرد یاه سامت یارب سامت گنز کی :سامت یاه گنز

.دینک باختنا ای هدرک هفاضا هدننازرل یوگلا کی :اه شزرل

.دینک باختنا خساپ‌یب یاه سامت و یدورو یاه مایپ دننام ،اهدادیور یارب سامت گنز کی :نلاعا گنز گنهآ

شیامن هحفص

 

.دیهد رییغت ار شیامن هحفص تامیظنت

 

.دینزب هبرض شیامن هحفص یور ،تامیظنت هحفص رد

 

.دینک میظنت ار شیامن هحفص رون :ییانشور

 

:تنوف

 

.دیهد رییغت ار نتم شیامن یارب تنوف عون :تنوف کبس

 

.دیهد رییغت ار تنوف هزادنا :تنوف هزادنا

 

 

.دخرچب راکدوخ روطب زین هحفص تایوتحم ،هاگتسد شخرچ اب هک دینک میظنت :هحفص شخرچ

.دهدن ماجنا شخرچ ،امش هرهچ تهج هب هتسب دینک میظنت ار طبار :دنمشوه شخرچ

یریگولج ،هحفص هدهاشم ماگنه هب هنیمز سپ رون ندش شوماخ زا ات دینک میظنت ار هاگتسد :دنمشوه یرادیاپ

 

 

.دنک

ار دنام یم رظتنم هنیمز سپ رون ندرک شوماخ زا لبق هاگتسد هک ینامز تدم :هحفص ندش شوماخ نامز

 

.دینک میظنت

 

:هحفص تلاح

یارب راکدوخ تروص هب رگشیامن ،دینک‌یم لاعف ار یگژیو نیا هک یماگنه :قیبطت لباق شیامن هحفص

 

.دوش‌یم هنیهب فلتخم یاه‌همانرب

 

 

ً

 

.دینک هدافتسا ،کیرات یاه قاتا رد لاثم ،رات یاه طیحم یارب تلاح نیا زا :AMOLED یامنیس

 

 

.دینک هدافتسا یعقاو یاه‌گنر هباشم شیامن هحفص هیام‌گنر میظنت یارب تلاح نیا زا :AMOLED سکع

 

 

 

.دینک هدافتسا یلومعم یاه طیحم یارب تلاح نیا زا :یلصا

ماجنا قرب فرصم ییوج هفرص ،هحفص ییانشور میظنت اب دینک میظنت ار هاگتسد :هحفص تلاح راکدوخ میظنت

.دوش

،تسا یزیمور هیاپ کی هب لاصتا ای ندش ژراش لاح رد هاگتسد یتقو ات دینک میظنت ار هاگتسد :هحفص ظفاحم

.دنک ارجا ار شیامن هحفص ظفاحم کی

167