شخصی سازی

گنز یاه‌گنهآ و یراوید ذغاک میظنت

یراوید ذغاک میظنت

.دینک میظنت لفق هحفص ای یلصا هحفص یراوید ذغاک ناونع هب ار هاگتسد رد هدش هریخذ سکع ای ریوصت کی

هب .دینزب هبرض یراوید ذغاک یور سپس و دیراد هگن و دینزب هبرض یلاخ هیحان کی یور یلصا هحفص رد1 1

.دینزب هبرض یراوید ذغاک تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد ،بیترت

.دینک باختنا یراوید ذغاک لامعا ای رییغت یارب ار هحفص کی2 2

.دینک باختنا هحفص نییاپ رد هدش هداد ناشن ریواصت نایم زا و دیورب تسار ای پچ هب3 3

.دینزب هبرض یرلاگ زا یور ،ریواصت ریاس ای هاگتسد نیبرود طسوت هدش هتفرگ یاه سکع باختنا یارب

.دینزب هبرض تبث ای یراویدذغاک ناونعب میظنت یور4 4

گنز یاه گنهآ نداد رییغت

.دیهد رییغت ار اه‌نلاعا و یدورو یاه‌سامت هب طوبرم گنز یاه گنهآ

.دینزب هبرض اه‌نلاعا و اهادص تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

باختنا سامت گنز کی ،دینزب هبرض سامت یاه گنز یور ،یدورو یاه‌سامت یارب سامت گنز کی میظنت یارب ناونع هب دوخ باسح رد ای هاگتسد رد هدش هریخذ یقیسوم کی زا هدافتسا یارب .دینزب هبرض دییأت یور سپس و دینک

.دینزب هبرض ندوزفا یور ،سامت گنز

ودینک باختنا سامت گنز کی ،دینزب هبرض نلاعا گنز گنهآ یور ،اه‌نلاعا یارب سامت گنز کی میظنت یارب

.دینزب هبرض دییأت یور سپس

58