قاٜ⠆䐆찆 دسترسی

نتشاد هگن و ندز هبرض ریخأت یاه‌هنیزگ میظنت

.دینک میظنت ار شیامن هحفص نتشاد هگن و هبرض یارب صیخشت نامز

نتشاد هگن و ندز هبرض ریخأت طابترا و تراهم یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

.دینک باختنا ار هنیزگ کی سپس و دینزب هبرض

لماعت لرتنک

.دینک لاعف ،اه‌همانرب زا هدافتسا ماگنه رد اه یدورو هب هاگتسد شنکاو ندرک دودحم یارب ار لماعت لرتنک تلاح ای هناسر یور یدودحم لرتنک و یسرتسد طقف دیهد هزاجا نیریاس هب دیهاوخب هک دینک هدافتسا یماگنه تلاح نیا زا

.دنشاب هتشاد امش یاه‌هداد

.دینزب هبرض لماعت لرتنک طابترا و تراهم یسرتسد تیلباق تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد1 1

.دوش لاعف ات دینزب هبرض لماعت لرتنک دیلک یور2 2

هگن و هداد راشف نامزمه تروص هب ار ادص میظنت همکد و یلصا هحفص همکد ،همانرب کی زا هدافتسا ماگنه3 3

.دیراد

.دیشکب ندرک دودحم یارب رظن دروم هیحان فارطا رد طخ کی ای دینک میظنت ار رداک هزادنا4 4

.دینزب هبرض مامت یور5 5

ار یلصا هحفص همکد ریظن ییاه‌همکد ای دینزب هبرض هحفص یور رگا .دهد یم ناشن ار دودحم هیحان هاگتسد

.دننک یمن لمع هیحان نیا رد اهنآ ،دیهد راشف

وهداد راشف نامزمه تروص هب ار ادص میظنت همکد و یلصا هحفص همکد ،یلماعت لرتنک تلاح ندرک لاعفریغ یارب

.دیراد هگن

205