قاٜ⠆䐆찆 دسترسی

شیامن هحفص یاه‌گنر ندرک سوکعم

یماگنه .دینک هدافتسا ناربراک طسوت نتم رت تحار ییاسانش هب کمک و هحفص دید تیلباق دوبهب یارب یگژیو نیا زا

.تسا هدرک سوکعم ار هحفص یاه گنر هک دهد یم ناشن ویتاگن ریوصت کی هاگتسد ،دوش یم لاعف یگژیو نیا هک

.دوش یم دیفس و هایس نیب تسارتنک شیازفا ثعاب اه گنر ندرک سوکعم

تملاع ار ویتاگن یاه گنر سپس و دینزب هبرض ییانیب یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

.دینزب

گنر میظنت

رد هداد ناشن یاه گنر میظنت یارب یگژیو نیا زا ،دیوش یم لکشم راچد اه گنر صیخشت رد هک یتروص رد

.دهد یم رییغت رت صیخشت لباق یاه گنر هب ار اه گنر هاگتسد .دینک هدافتسا هحفص

.دینزب هبرض گنر میظنت ییانیب یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دوش لاعف ات دینزب هبرض گنر میظنت دیلک یور2 2

.دینزب هبرض عورش یور3 3

.دینک بترم ،هیاپ گنر زا عورش اب ،هباشت بیترت هب ار گنر یاه یشاک4 4

.دینزب هبرض مامت یور ،دش مامت گنر میظنت راک یتقو5 5

.تسین زاین یمیظنت چیه هب رگید ،دیهد صیخشت ار اه گنر دیناوت یم رگا

.دینزب هبرض ریوصت ای نیبرود یور ،تسا راوشد اه گنر صیخشت رگا6 6

.دینزب هبرض مامت یور و دیشکب تسار ای پچ تمس هب ار گنر میظنت راون7 7

.دینزب هبرض گنر میظنت یور ،گنر ددجم میظنت یارب

200