ویژگی های امنیتی

لوط ،دوشن هدافتسا هاگتسد رگا هک تسا یا هدنامیقاب نامز هدنهد ناشن ،راک هب هدامآ ینیمخت نامز رثکادح

ونات هاگتسد تامیظنت هب هتسب تسا نکمم راک هب هدامآ نامز .دوش هیلخت لماک روط هب یرتاب ات دشک یم

.دشاب توافتم درکراک طیارش

یرارطضا تلاح یزاس‌لاعفریغ

یرارطضا تلاح‌یور سپس و دیراد هگن و هداد راشف ار شوماخ-نشور همکد ،یرارطضا تلاح ندرک لاعفریغ یارب لاعفریغ یرارطضا تلاح .دینزب هبرض یرارطضا تلاح ندرک لاعفریغ یور دیناوت یم نینچمه .دینزب هبرض

.دوش یم

کمک مایپ

کمک مایپ هرابرد

راب هس اب .دینک میظنت یرارطضا تلاح رد مایپ لاسرا یارب هدش‌نییعت‌شیپزا تروص هب ار ینیبطاخم دیناوت یم

.دینک لاسرا مایپ یلصا نیبطاخم هب ،شوماخ-نشور همکد عیرس ندرشف

.دینزب هبرض ینمیا کمک تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد

یلصا نیبطاخم ندوزفا

.دینزب هبرض ینمیا کمک تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض یلصا بطاخم داجیا یلصا نیبطاخم تیریدم یور2 2

بطاخم ات دینزب هبرض نیبطاخم زا باختنا یور ای دینک دراو ار بطاخم تاعلاطا و دینزب هبرض دیدج یور3 3

.دینک هفاضا یلصا بطاخم ناونع هب ار دوجوم

یکمک یاه مایپ میظنت

مایپ لاسرا دیلک یور سپس و دینزب هبرض کمک مایپ لاسرا ینمیا کمک تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد

.دینک باختنا یکمک یاه‌مایپ رد جرد یارب ار اوتحم .دوش لاعف ات دینزب هبرض کمک

کمک یاه مایپ لاسرا

نیبطاخم یارب ار اه‌مایپ هاگتسد .دیهد راشف تعرس هب راب هس ار شوماخ-نشور همکد ،یرارطضا تیعضو رد

.دنتسه امش ناکم تاعلاطا لماش اه‌مایپ .دنک یم لاسرا امش یلصا

128