ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀ها و ویژگی های مفید

هوق غارچ

.دینک هدافتسا دید دوبهب روظنم هب شلاف ندرک شوماخ ای نشور یارب تجیو نیا زا

،دینزب هبرض اه تجیو یور ،دینزب هبرض یلصا هحفص رد یلاخ هیحان کی یور ،یلصا هحفص هب نآ ندوزفا یارب

.دیشکب یلصا هحفص هب ار نآ سپس و دیراد هگن و دینزب هبرض هوق غارچ تجیو یور

.دوش شوماخ ای نشور ات دینزب هبرض یلصا هحفص رد هوق غارچ تجیو یور

نیب هرذ

.دینک هدافتسا تشپ نیبرود طسوت ایشا ای نتم ییامنگرزب یارب تجیو نیا زا

،دینزب هبرض اه تجیو یور ،دینزب هبرض یلصا هحفص رد یلاخ هیحان کی یور ،یلصا هحفص هب نآ ندوزفا یارب

.دیشکب یلصا هحفص هب ار نآ سپس و دیراد هگن و دینزب هبرض نیب هرذ تجیو یور

.دینزب هبرض یلصا هحفص رد نیب هرذ تجیو یور

.دینزب هبرض ای یور ،ییامنگرزب میظنت یارب

،رظن دروم هیحان یور هبرض ندز اب دیناوت یم نینچمه .دینزب هبرض یور ،هحفص زکرم رد سوکوف یارب

.دینک میظنت یتسد تروص‌هب ار سوکوف

.دینزب هبرض یور ،یکیرات طیارش رد ایشا ای نتم هدهاشم تهج شلاف ندرک نشور یارب

.دینزب هبرض یور ،ایشا ای نتم زا سکع نتفرگ یارب

142