آغاز به کار

یرتاب و تراک USIM ای تراک میس زا هدافتسا

یرتاب و USIM ای تراک میس یراذگاج

.دینک دراو ار هدش همیمض یرتاب و هارمه نفلت سیورس هدنهد هئارا طسوت هدش هئارا تراک USIM ای تراک میس

.دنک یم راک اه تراک میس ونان اب طقف هاگتسد•

یارب .دنشابن سرتسد رد تسا نکمم سیورس هدنهد هئارا هب هتسب LTE یاه سیورس زا یضعب•

.دیریگب سامت دوخ سیورس هدنهد هئارا اب ،سیورس ندوب سرتسد رد هرابرد رتشیب تاعلاطا

.دیرادرب ار یتشپ شوپرد1 1

.دنیبن همدص نات تشگنا نخان یتشپ شوپرد ندروآ رد ماگنه دیشاب بقارم

هب تسا نکمم راک نیا ماجنا .دیهدن بات و چیپ ای دینکن تسار و مخ دح زا شیب ار هاگتسد یتشپ شوپرد

.دناسرب بیسآ شوپرد

10