یور ،ریوصت شیاریو نایاپ زا سپ5 5
.دینزب هبرض ویدوتسا یور اه همانرب هحفص رد1 1
.دینزب هبرض رتشیب و سکع یور2 2
.دینک باختنا شیاریو یارب ار یریوصت3 3
.دینک شیاریو ار ریوصت ،فلتخم یاه هولج لامعا اب4 4
ﺍﺭ ﻪﻧﻳﻣﺯﺱﭘ ﺭﺩ ﺕﮐﺭﺣ ﻝﺎﺣ ﺭﺩ یﺎﻫ ﻩژﻭﺳ
.ﺩﻳﻧﮐ کﺎﭘ
ﺭﻅﻧ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺩﻳﻫﺩ ﺭﻳﻳﻐﺗ یﺍ ﻪﻧﻭﮔ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻩژﻭﺳ
.ﺩﺭﺍﺩ ﯽﻌﻳﺭﺳ ﺕﮐﺭﺣ ﺩﺳﺭﺑ
استودیو
رتشیب و سکع
.دینک لامعا دیا هتفرگ هک یریواصت هب ار یفلتخم یاه هولج
.دنوش باختنا دنناوت یم رتشیب و یرادربسکع تلاح رد هدش هتفرگ ریواصت طقف

ﺍﺭ ﺕﮐﺭﺣ یﺎﻫﺭﻳﺳﻣ ﻪﮐ ﺩﻳﻧﮐ ﺩﺎﺟﻳﺍ ﯽﺳﮑﻋ

.ﺩﻫﺩ ﯽﻣ ﻥﺎﺷﻧ

.ﺩﻳﻧﮐ ﺩﺎﺟﻳﺍ ﺍﺭ ﻥﮑﻣﻣ ﺭﻳﻭﺻﺗ ﻥﻳﺭﺗﻬﺑ

.ﺩﻳﻧﮐ ﻩﺭﻳﺧﺫ ﺍﺭ ﺱﮑﻋ ﻥﻳﺭﺗﻬﺑ

.دینزب هبرض

موبلآ یرلاگ یور ،هشوپ ندرک زاب یارب .دوش یم هریخذ Studio هشوپ رد ،هدش شیاریو ریوصت

.دینزب هبرض Studio

99