دورٜ⠆찆

نیبرود موسر و بادآ

.دینکن طبض ویدیو ای دیریگن سکع اهنآ زا نیریاس هزاجا نودب•

.دینک یراددوخ دنتسین زاجم ینوناق ظاحل زا هک ییاهویدیو ای اه‌سکع طبض زا•

.دینک یراددوخ ،دوش‌یم نارگید یصوصخ میرح ضقن ثعاب هک ییاهویدیو طبض ای سکع نتفرگ زا•

یباختنا سوکوف

.دینک هدافتسا هژوس ندش هتسجرب و هنیمز سپ ندرک رات یارب سوکوف زا جراخ هولج زا

ﻩﻭﻠﺟ ﺎﺑ

ﻩﻭﻠﺟ ﻥﻭﺩﺑ

.دینزب هبرض نیبرود یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دوش لاعف ات دینزب هبرض یباختنا سوکوف یور2 2

.دنک سوکوف اجنآ نیبرود ات دینزب هبرض شیامن شیپ هحفص رد ریوصت یور3 3

.دینزب هبرض یور ،سکع نتفرگ یارب4 4

.دینک شیاریو ار سکع ات دینزب هبرض هحفص تسار تمس و نییاپ تمسق رد شیامن شیپ کچوک ریوصت یور5 5

85