قاٜ⠆䐆찆 دسترسی

TalkBack تامیظنت یدنبرکیپ

.دینک یدنبرکیپ ناتدوخ یتحار یارب ار TalkBack هب طوبرم تامیظنت

.دینزب هبرض تامیظنت TalkBack ییانیب یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد ینتم یونم ،نآ نتشادرب نودب و هحفص یور تسار سپس و نییاپ تمس هب دوخ تشگنا ندیشک اب دیناوت یم نینچمه TalkBack تامیظنت ندینش اب و دیشکب هحفص تسار و لااب تمس هب ار دوخ تشگنا سپس .دینک زاب ار یرسارس

.دیرادرب ار نآ

.دینک میظنت ار یتوص دروخزاب یادص حطس :راتفگ یادص یدنلب

یادص نازیم میظنت یارب .دشاب توافتم هناسر یادص نازیم هب هتسب تسا نکمم یتوص دروخزاب یادص نازیم همانرب هحفص رد ای .دیهد راشف نییاپ ای لااب هب ار ادص میظنت همکد ،یتوص دروخزاب هب نداد شوگ ماگنه ،هناسر پچ تمس هب ار هناسر یاوتحم یادص میظنت راون سپس و دینزب هبرض اه‌نلاعا و اهادص تامیظنت یور اه

.دیشکب تسار ای

اب ار نآ ،دیلک هحفص طسوت نتم ندرک دراو ماگنه هک دینک میظنت ار هاگتسد :ادص یمب و ریز تارییغت زا هدافتسا

.دناوخب یا هتسهآ نت

اب هک ار ینتم ،دینز یم هبرض هلصاف یور رب هک یماگنه ات هدومن میظنت ار هاگتسد :دیلک‌هحفص یادص ساکعنا

.دناوخب دنلب یادص اب دینک یم دراو دیلک هحفص زا هدافتسا

دروخزاب ،هحفص یشوماخ ماگنه هک دینک میظنت ار هاگتسد :شیامن هحفص ندوب شوماخ ماگنه ندرک تبحص

.دهد هئارا یتوص

یلااب رد دوجوم رگسح یور دوخ تسد نداد رارق ماگنه هک دینک میظنت ار هاگتسد :ترواجم رگسح زا هدافتسا

.دینزب هبرض هحفص یور ،یتوص دروخزاب یریگرسزا یارب .دنک داجیا ثکم یتوص دروخزاب رد ،هاگتسد

ماگنه ار هحفص یور هدش هداد شیامن نتم هک دینک میظنت ار هاگتسد :هتسویپ ندناوخ عورش یارب نداد ناکت

.دینک باختنا ،نداد ناکت فلتخم یاه تعرس نیب زا دیناوت یم .دناوخب دنلب یادص اب ،هاگتسد نداد ناکت

یدورو سامت‌ تفایرد ماگنه رد ار هدنریگ سامت مان هک دینک میظنت ار هاگتسد :هدنریگ‌سامت هسانش ندرک وگزاب

.دناوخب

.دزرلب ،هحفص شواک ماگنه هک دینک میظنت ار هاگتسد :یشزرل دروخزاب

.دنک شخپ ادص ،هریغ و هحفص یور تکرح ریظن هحفص لرتنک ماگنه هک دینک میظنت ار هاگتسد :ادص دروخزاب

194