تنظیمات

تشگنا رنکسا

.دینک تبث دوخ گنوسماس باسح هب دورو ای هاگتسد تینما نیمأت یارب هاگتسد رد ار دوخ یاه تشگنا رثا

.دینزب هبرض تشگنا رنکسا یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک فذح ای تبث ار تشگنا رثا تاعلاطا :تشگنا رثا تیریدم

.دیهد رییغت ار‌نیزگیاج روبع زمر ،دنک یمن ییاسانش ار تشگنا رثا هاگتسد رگا :نابیتشپ دورو زمر رییغت

.دیهد رییغت ار هحفص لفق شور :هحفص لفق

.دوش بو یاه هحفص دراو هک دینک میظنت ار هاگتسد :بو هب دورو

دییأت اه تشگنا رثا طسوت ار امش گنوسماس باسح هک دینک میظنت ار هاگتسد :گنوسماس باسح رابتعا دییأت

.دنک

زا هدافتسا اب دیرخ ات دنک یسررب ار امش PayPal باسح هک دینک میظنت ار هاگتسد :Pay with PayPal

.دنک زاجم ار امش یاه تشگنا رثا

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یگژیو نیا

تکرح

تاکرح و اه تیلاعف

یم لرتنک ،نات هاگتسد رد ار تکرح ییاسانش هک یتامیظنت و دینک لاعف نات هاگتسد رد ار تکرح ییاسانش یگژیو

.دیهد رییغت ار دننک

.دینزب هبرض تاکرح و اه تیلاعف یور ،تامیظنت هحفص رد

تایئزج رورم ماگنه رد شوگ کیدزن هاگتسد نتشاد هگن و نتشادرب اب ات دینک میظنت ار هاگتسد :میقتسم سامت

.دوش رارقرب یتوص سامت ،نیبطاخم تاعلاطا ای مایپ ،سامت

هب دیدج یاه مایپ ای هتفر تسد زا یاه سامت هرابرد ،دیراد یمرب ار هاگتسد یتقو ات دینک میظنت :دنمشوه رادشه

.دهدب رادشه امش

171