ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀ها و ویژگی های مفید

اه باسح اب اه هفیظو و اهدادیور یزاس‌ماگمه

.دینزب هبرض میوقت یور ،اه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض دوش ماگمه نونکا یور ،دوخ یاه باسح اب فیاظو و دادیور یزاس‌ماگمه یارب

ار باسح کی سپس .دینزب هبرض باسح ندوزفا اه میوقت یور ،یزاس‌ماگمه تهج کارتشا ندوزفا یارب زبس هریاد کی ،دوش یم هفاضا باسح کی هک یماگنه .دیوش دراو نآ متسیس هب و هدرک باختنا یزاس‌ماگمه یارب

.دوش یم هداد شیامن باسح مان رانک رد گنر

هبرض اه باسح تامیظنت یور و هدرک زاب ار اه همانرب هحفص ،کارتشا کی یزاس‌ماگمه هنیزگ رییغت یارب

.دینک باختنا ار کارتشا سیورس کی سپس و دینزب

اه هفیظو ای اهدادیور فذح

.دینزب هبرض میوقت یور ،اه همانرب هحفص رد

یور سپس و دینک باختنا ار اه هفیظو ای اهدادیور ،دینزب هبرض فذح یور ،اه هفیظو ای اهدادیور فذح یارب

.دینزب هبرض فذح ماجنا

.دینزب هبرض فذح یور ،نآ هدهاشم نیح رد هفیظو ای دادیور کی فذح یارب

ماجنا یاه هفیظو و دینزب هبرض هفیظو یاراد خیرات کی یور ،هدش ماجنا ناونع هب اه هفیظو یراذگ‌تملاع یارب

.دینزب تملاع ار هدش

اه هفیظو ای اهدادیور یراذگ کارتشا

.دینزب هبرض میوقت یور ،اه همانرب هحفص رد

کارتشا شور کی سپس و دینزب هبرض یور ،نآ هدهاشم نیح رد هفیظو ای دادیور کی یراذگ‌کارتشا یارب

.دینک باختنا ار یراذگ

132