ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀ها و ویژگی های مفید

S Voice

S Voice هرابرد

.دینک هدافتسا فلتخم یاه یگژیو یارجا روظنم هب هاگتسد هب یتوص نامرف رودص یارب همانرب نیا زا

.دیهد راشف رابود ار یلصا هحفص همکد ،نآ یاج هب .دینزب هبرض S Voice یور اه همانرب هحفص رد سپس و دینزب هبرض Settings یور ،دیهد راشف ار یلصا هحفص همکد ،یسرتسد ندرک لاعفریغ یارب

.دینک وغل ار Open via the home key باختنا

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یدربراک همانرب نیا

نابز میظنت

.دینک باختنا ار نابز کی سپس و دینزب هبرض Language Settings یور

لامعا هاگتسد رد هدش هداد شیامن نابز دروم رد و دوش یم لامعا S Voice دروم رد طقف یباختنا نابز

.دوش‌یمن

S Voice زا هدافتسا

.دوش یم گنر یبآ نوفورکیم دامن و هدرک ارجا ار ادص صیخشت هاگتسد ،دینک یم ارجا ار S Voice هک یماگنه

.دینک رداص یتوص نامرف کی

هب ندز کمشچ هب عورش هحفص نییاپ رد نفورکیم دامن ،دهد صیخشت ار نآ هاگتسد و دینک رداص نامرف کی رگا

.دنک یم ارجا ار نامرف هاگتسد سپس .دنک یم زبس گنر

:ادص رتهب صیخشت یارب ییاه هتکن

.دینک تبحص حضاو•

.دینک تبحص تولخ یاهناکم رد•

.دینکن هدافتسا هنایماع ای زیمآ نیهوت تاملک زا•

.دینک زیهرپ هجهل اب تبحص زا•

تاروتسد ،امش تبحص هوحن ای فارطا یادصورس هب هتسب ای دنکن ییاسانش ار امش تاروتسد تسا نکمم هاگتسد

.دنک ارجا ار هتساوخان

133