مقدمات

.دینک اجباج یرگید لحم هب ار دیلک هحفص دیناوت یم هنابز ندیشک اب .روانش دیلک هحفص هب ییاجباج :

.ﺩﻳﻭﺷ ﺎﺟﺑﺎﺟ ﺩﺭﺍﺩﻧﺎﺗﺳﺍ ﺩﻳﻠﮐ ﻪﺣﻔﺻ ﻪﺑ

یراذگ یاج و ندرک یپک

.دیراد هگن و دینزب هبرض نتم یور1 1

.دینزب هبرض همه باختنا یور ،نتم لک باختنا یارب ای دیشکب ار ای ،رظن دروم نتم باختنا یارب2 2

.دوش یم یپک دروب پیلک رد هدش باختنا نتم .دینزب هبرض ندیرب ای یپک یور3 3

یارب .دینزب هبرض قاصلا یور و دیهد رارق نتم ندرک دراو یارب رظن دروم لحم رد ار امن‌ناکم4 4

.دینک باختنا ار نتم و دینزب هبرض دروب پیلک یور ،دیا هدرک یپک ًلابق هک ینتم یراذگ‌یاج

هحفص زا یرادربسکع

.دیریگب شیامن هحفص زا سکع کی دینک‌یم هدافتسا هاگتسد زا هک یماگنه

هشوپ رد ،ریوصت نیا .دیراد هگن و هداد راشف نامز‌مه تروص هب ار شوماخ-نشور همکد و یلصا هحفص همکد ار ریوصت دیناوت‌یم ،هحفص زا سکع نتفرگ زا سپ .دوش یم هریخذ Screenshots موبلآ یرلاگ

.دیراذگب کارتشا هب نارگید اب ار نآ و دینک شیاریو

فک تکرح هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دیریگب سکع شیامن هحفص زا یرگید یاه‌شور اب دیناوت‌یم نینچمه

.دینک هعجارم یرادربسکع یارب تسد

.تسین نکمم هحفص ریوصت طبض ،یدربراک یاه همانرب یضعب زا هدافتسا ماگنه

33