حرکات و ویژگی های قاٜ⠆ استفاده

هرجنپ دنچ یاه‌هنیزگ زا هدافتسا

نآ رود گنر یبآ رداک کی و دینک باختنا ار همانرب هرجنپ ،دینک‌یم هدافتسا یا‌هرجنپ دنچ یاه‌همانرب زا هک یماگنه :دینزب هبرض همانرب یاه‌هرجنپ نیب هریاد یور ،ریز یاه هنیزگ هب یسرتسد یارب .دوش‌یم رهاظ

.دینک اجباج هرجنپ دنچ یاه‌همانرب نیب ار اه‌ناکم :

51