هکبش لاصتا تیلباق

هارمه نفلت هداد

هارمه نفلت هکبش هب ار هاگتسد ،رگید یاه هاگتسد اب هناسر یاه لیاف یراذگ کارتشا ای تنرتنیا زا هدافتسا یارب

.دینک هعجارم هداد زا هدافتسا هب ،اه‌هنیزگ ریاس زا علاطا یارب .دینک لصتم

.دینزب تملاع ار هارمه نفلت هداد سپس و دینزب هبرض هداد زا هدافتسا تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

.دوش لاعف ات دینزب هبرض هارمه نفلت هداد یور و دینک زاب ار عیرس میظنت لناپ دیناوت یم نینچمه

Wi-Fi

هب اه هاگتسد ریاس اب ار یا هناسر یاهلیاف ای دینک هدافتسا تنرتنیا زا ات دینک لصو Wi-Fi هکبش کی هب ار هاگتسد

.دینک هعجارم Wi-Fiهب ،اه‌هنیزگ ریاس زا علاطا یارب .دیراذگب کارتشا

رظن رد ییاپورا یاهروشک همه رد هدافتسا یارب و دنک یم هدافتسا گنهامهان سناکرف زا امش هاگتسد• هب یلخاد یاهاضف رد تیدودحم نودب اپورا هیداحتا رسارس رد ناوت یم ار WLAN .تسا هدش هتفرگ

.درب راک هب ینوریب یاهاضف رد ار نآ ناوت یمن یلو ،درب راک

.دوش ییوج هفرص یرتاب فرصم رد ات دینک شوماخ ار Wi-Fi ،دوش یمن هدافتسا یتقو•

.دوش لاعف ات دینزب هبرض Wi-Fiیور سپس و دینزب هبرض Wi-Fiتامیظنت یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دنوش یم رهاظ لفق دامن اب ،دنراد زاین روبع هملک هب هک ییاه هکبش .دینک باختنا Wi-Fi تسیل زا ار یا‌هکبش2 2

.دینزب هبرض لاصتا یور3 3

هب زاین نودب ،دشاب سرتسد رد هکبش نیا هک راب ره ،تسا لصتم Wi-Fi هکبش کی هب هاگتسد هک یماگنه

.دوش‌یم لصو هکبش نآ هب هرابود هاگتسد ،هژاورذگ ندرک دراو

شومارف یور و دینک باختنا اه‌هکبش تسیل زا ار نآ ،هکبش هب هاگتسد راکدوخ لاصتا زا یریگولج یارب

.دینزب هبرض نک

38