Thời gian sáng : Đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.

Chế độ tiết kiệm pin: Bật chế độ tiết kiệm nguồn điện. Ở chế độ tiết kiệm nguồn điện, thiết bị tiết kiệm điện bằng cách điều chỉnh cân bằng trắng và độ sáng.

TV out: Chọn hệ thống mã hóa video của TV để có kết nối TV thích hợp. tr. 83

Vị trí & bảo mật

Thay đổi cài đặt để bảo mật thiết bị và thẻ SIM hoặc USIM, và tính năng GPS.

Sử dụng mạng không dây: Đặt cho thiết bị sử dụng mạng không dây để kiểm tra địa điểm, nếu được hỗ trợ trong ứng dụng.

Dùng vệ tinh GPS: Bật tính năng GPS để kiểm tra địa điểm, nếu được hỗ trợ trong ứng dụng. Bạn có thể xem địa điểm ở mức đường phố bằng GPS.

Đặt mẫu hì̀nh mở̉ khóa: Đặt mẫu mở khoá để mở khoá thiết bị.

Yêu cầu mẫu hì̀nh: Đặt cho thiết bị để yêu cầu mẫu mở khoá mà bạn đã đặt mỗi lần bật thiết bị. Bằng cách đó, bạn có thể ngăn người khác mở khoá thiết bị.

Sử dụng mẫu hì̀nh thây đươc: Đặt mẫu mở khoá để hiển thị hoặc ẩn khi bạn vẽ mẫu.

Sử dụng phản hồi xuc giac: Đặt thiết bị rung khi bạn chạm và vẽ mẫu mở khoá.Cài đặt khóa SIM:

--Khóa SIM: Bật hoặc tắt tính năng khóa PIN để yêu cầu mã PIN trước khi sử dụng thiết bị.

--Thay đổi mã PIN của SIM: Đổi mã PIN sử dụng để truy cập dữ liệu trong SIM hoặc USIM.

Theo dõi điện thoại: Bật hoặc tắt tính năng theo dõi điện thoại để giúp bạn định vị thiết bị khi bị mất hoặc lấy cắp. tr.27

Đặt theo dõi điện thoại: Khi bạn kích hoạt chế độ theo dõi điện thoại (tr.27), bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt sau.

Các tùy chọn cài đặt có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

100Cài đặt