Ghi âm

Tìm hiểu cách vận hành chức năng ghi âm của điện thoại. Bạn có thể đặt các ghi chú thoại làm nhạc chuông cho cuộc gọi hoặc chuông báo.

››

1

Ghi ghi chú thoại

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Ghi âm.

2

Chọn để bắt đầu ghi âm.

3

Nói vào micrô.

4

Khi đã hoàn tất, chọn .

5

Để ghi các ghi chú thoại khác, chọn ở phía cuối màn

 

hình.

››Phát ghi chú thoại

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Ghi âm. 2 Chọn .

3 Trong danh sách, chọn một ghi chú thoại để phát.

Bạn có thể gửi ghi chú thoại bằng cách chạm và giữ đoạn ghi chú thoại và chọn Chia sẻ.

68Thông tin cá nhân