››Phát file của bạn trên một thiết bị hỗ̃ trợ DLNA khác

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn AllShare.

2 Chọn Mở file từ điện thoại của bạn trên trì̀nh xem khác.

3 Chọn thể loại phương tiện một file.

4 Chọn Thêm vào danh sách.

5 Chọn trình phát—chương trình sẽ mở file phương tiện. Quá trình phát bắt đầu ở trình phát được chọn.

6 Kiểmbị. soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên thiết

Quá trình phát có thể bị chậm, tùy thuộc vào kết nối mạng và máy chủ được kết nối.

››Phát file của người khác trên thiết bị của bạn

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn AllShare.

2 Chọn Phát file trên server qua điện thoại của bạn.

Thiết bị của bạn tự động tìm kiếm các thiết bị hỗ trợ DLNA.

3 Chọn một thiết bị làm máy chủ phương tiện—thiết bị có chứa file phương tiện.

4 Chọn thể loại phương tiện và một file.

5 Kiểmbị. soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên thiết

82Kết nối