Thông tin cá nhân

Danh bạ

Tìm hiểu cách tạo và quản lý danh sách các số liên lạc cá nhân hoặc công việc lưu trên bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ SIM hoặc USIM. Bạn có thể lưu tên, số điện thoại di động, số điện thoại nhà, địa chỉ email, sinh nhật và nhiều thông tin khác.

››Tạo số́ liên lạc

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Danh bạ.

2 Chọn Tạo danh ba.

3 Chọn vị trí bộ nhớ.

4 Nhập thông tin số liên lạc.

5 Chọn Lưu để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

Bạn cũng có thể tạo số liên lạc từ màn hình quay số.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Điện thoại Bàn phím.

2 Nhập một số điện thoại.

3 Chọn Thêm vào danh bạ Tạo danh bạ.

4 Chọn vị trí bộ nhớ.

5 Nhập thông tin số liên lạc.

6 Chọn Lưu để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

››Nhập hoặc xuất các số́ liên lạc

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Danh bạ.

2 Bấm [] Lưa chọn Chép / Xuất.

3 Chọn một tùy chọn để nhập hoặc xuất.

4 Để nhập số liên lạc, chọn một tùy chọn nhập.

Thông tin cá nhân 63