››Mở̉ file từ một thiết bị trên thiết bị khác

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn AllShare.

2 Chọn Mở file từ server trên trì̀nh xem khác thông qua điện thoại của bạn.

Thiết bị của bạn tự động tìm kiếm các thiết bị hỗ trợ DLNA.

3 Chọn một thiết bị làm máy chủ phương tiện—thiết bị có chứa file phương tiện.

4 Chọn thể loại phương tiện và một file.

5 Chọn trình phát—chương trình sẽ mở file phương tiện. Quá trình phát bắt đầu ở trình phát được chọn.

6 Kiểmbị. soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên thiết

Mobile AP

Tìm hiểu về tính năng Mobile AP, tính năng này sẽ đặt thiết bị của bạn làm một AP (Điểm truy cập) không dây để kết nối với internet trên các thiết bị mạng khác.

1Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Mạng & kêt nối không dây Cài đặt Mobile AP.

2Chọn Mobile AP để bật tính năng Mobile AP.

3Chọn OK để xác nhận.

4Từ thiết bị khác, định vị tên thiết bị của bạn trong danh sách kết nối sẵn có và kết nối với mạng bằng cách nhập

mật khẩu phù hợp trong ô WPA.

Kết nố́i TV (chế độ TV out)

Tìm hiểu cách kết nối thiết bị với TV và xem giao diện của thiết bị trên màn hình TV.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Âm thanh & màn hì̀nh TV out.

2 Chọn TV out để bật chế độ ra TV.

Kết nối 83