Chế độ Lái xe: Bật chế độ Lái xe để đặt thiết bị đọc các thông báo về cuộc gọi đến hoặc tin nhắn, hoặc chi tiết sự kiện.

Luôn dùng cài đặt của bạn: Đặt cho thiết bị sử dụng các cài đặt mà bạn chỉ định trong các ứng dụng thay vì các cài đặt mặc định.

Tố́c độ nói: Chọn tốc độ cho tính năng tổng hợp lời nói.

Ngôn ngữ: Chọn ngôn ngữ cho tính năng tổng hợp lời nói.

Thời gian

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để điều khiển cách hiển thị ngày và giờ trên thiết bị:

Tự động: Tự động cập nhật thời gian khi bạn di chuyển giữa các múi giờ.

Cài đặt ngày: Đặt thủ công ngày hiện tại.

Chọn múi giờ: Đặt múi giờ khu vực của bạn.

Cài đặt thơi gian: Đặt thủ công giờ hiện tại.

Dùng định dạng 24 giờ: Đặt thời gian sẽ được hiển thị theo định dạng 24 giờ.

Chọn định dạng ngày: Chọn định dạng ngày.

Thông tin điện thoại

Truy cập thông tin về thiết bị, kiểm tra trạng thái của thiết bị, và học cách sử dụng thiết bị của bạn.

Cài đặt 105