là thương hiệu của SRS Labs Inc.CS Headphone và WOWHD là công nghệ được kết hợp theo giấy phép từ SRS Labs.

Wi-Fi®, biểu tượng Wi-Fi CERTIFIED, và biểu tượng Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi

Alliance.

DivX® là thương hiệu đã đăng ký của DivX, Inc., và được sử dụng theo giấy phép.

Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO CỦA DIVX

DivX® là định dạng video kỹ thuật số của DivX, Inc. Đây là thiết bị DivX Certified chính thức có thể phát video DivX. Hãy truy cập www.divx.com để biết thêm thông tin và các công cụ phần mềm để chuyển đổi các file của bạn sang định dạng video DivX.

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO THEO YÊU CẦU CỦA DIVX

Thiết bị DivX Certified® này phải được đăng ký để phát nội dung Video theo Yêu cầu DivX (VOD). Để tạo mã đăng ký, chọn DivX VOD trong phần cài đặt của thiết bị. Mở vod.divx. com bằng mã này để hoàn tất quá trình đăng ký và tìm hiểu thêm về VOD của DivX.

Để lấy mã đăng ký thiết bị, vào Cài đặt Thông tin điện thoại Thông tin phap ly Cai đặt ban quyên DivX® VOD Register.

"DivX Certiied® chơi DivX® video với độ phân giải HD 720p, bao gồm cả phí nội dung." (Độ phân giải LCD: 800x480)

4Cách dùng sách hướng dẫn sử dụng này