››Truy cập danh sách album

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy nghe nhạc.

2 Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.

Màn hình chuyển sang kiểu xem album.

3 Cuộn sang trái hoặc phải đến một album.

4 Chọn ảnh album để bắt đầu phát.

5 Chọn hoặc để tạm dừng hoặc tiếp tục phát file nhạc hiện tại.

6 Chọn chuyển sang kiểu xem vòng tròn.

7 Kéo quanh vòng tròn để chọn một bài hát.

Để chuyển sang thể loại khác, chọn Tất cả một thể loại.

8 Chọn để chuyển về kiểu xem album.

››Tạo danh sách

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy nghe nhạc.

2 Chọn Danh sách nhạc.

3 Bấm [] Tạo mới.

4 Nhập tiêu đề cho danh sách mới và chọn Lưu.

5 Chọn Thêm nhạc.

6 Chọn các file bạn muốn thêm vào và chọn Thêm.

Trong khi phát, bạn có thể thêm file vào danh sách bằng cách bấm [] Thêm vào danh sách.

Giải trí 59