››Bật tự động đồng bộ

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Tài khoản và đồng bộ.

2 Chọn Đồng bộ tự động .

3 Chọn một tài khoản

4 Chọn các ứng dụng bạn muốn đồng bộ.

Để bỏ các ứng dụng khỏi quá trình tự động đồng bộ, xóa ô kiểm cạnh các ứng dụng bạn muốn bỏ.

››Đồng bộ thủ công dữ liệu

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

2

Tài khoản và đồng bộ.

Chọn một tài khoản

3

Bấm [ ] Đồng bộ bây giơ. Thiết bị sẽ bắt đầu đồng

 

bộ dữ liệu bạn đặt để đồng bộ.

32Bắt đầu