››Thêm bài hát vào danh sách nhanh

Bạn có thể thêm bài hát vào danh sách nhanh và lưu chúng thành một danh sách. Trong khi phát, bấm [ ] Thêm vào danh sách để thêm bài hát hiện tại vào danh sách nhanh.

Để chuyển đến danh sách nhanh, từ màn hình chính của máy nghe nhạc, chọn Danh sách nhạc Danh sách nhanh. Để lưu danh sách nhanh thành một danh sách nhạc, bấm [ ]

Lưu như danh sách.

››Tùy chỉnh cài đặt máy nghe nhạc

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Máy nghe nhạc.

2

Bấm [ ] Lưa chon Cài đặt, hoặc ấn [ ] Cài

 

đặt.

3 Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh máy nghe nhạc:

Lưa chon

Chức năng

Equalizer

Chọn loại equaliser mặc định.

 

 

Lưa chon

Chức năng

 

Hiệu ứng

Chọn hiệu ứng âm thanh.

 

 

 

Menu nhạc

Chọn các thể loại nhạc hiển thị trên

 

màn hình thư viện nhạc.

 

Kiêu hiển thị

Hiển thị hình ảnh động trong khi

 

phát.

 

 

Đài FM

Tìm hiểu cách nghe nhạc và tin tức trên đài FM. Để nghe đài FM, bạn phải cắm tai nghe đi kèm, tai nghe này có tác dụng như một chiếc ăngten vô tuyến.

››Nghe đài FM

1 Cắm tai nghe đi kèm vào thiết bị.

2 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Đài FM. 3 Chọn để bật đài FM.

Đài FM sẽ tự động quét và lưu các đài sẵn có.

60Giải trí