Đặt chặn cuộc gọi

Chặn cuộc gọi là một tính năng mạng để chặn một số kiểu cuộc gọi nhất định hoặc để ngăn người khác gọi điện từ thiết bị của bạn.

1Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Cài đặt cuộc gọi Cuộc gọi thoại Chặn cuộc gọi.

2Chọn kiểu cuộc gọi muốn chặn.

3Nhập mật khẩu chặn cuộc gọi và chọn OK. Cài đặt của bạn sẽ được gửi đến mạng.

Đặt chờ cuộc gọi

Chờ cuộc gọi là một tính năng mạng thông báo cho bạn về cuộc gọi đến khi bạn đang thực hiện cuộc gọi trước.

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Cài đặt cuộc gọi Cuộc gọi thoại Chờ cuộc gọi. Cài đặt của bạn sẽ được gửi đến mạng.

Tính năng này chỉ có đối với các cuộc gọi thoại.

››Xem nhật ký cuộc gọi

Bạn có thể xem nhật ký các cuộc gọi được lọc theo thể loại.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Điện thoại Nhật ký.

2 Bấm [ ] Xem theo một tùy chọn để sắp xếp nhật ký cuộc gọi.

Từ nhật ký cuộc gọi, bạn có thể thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn trực tiếp đến số liên lạc bằng cách kéo nhanh số liên lạc sang trái hoặc phải.

3 Chọn một nhật ký để xem thông tin chi tiết.

Từ chế độ xem chi tiết, bạn có thể gọi đến một số, gửi tin nhắn đến một số hoặc thêm số vào danh bạ hoặc danh sách từ chối.

Tin nhắn

Tìm hiểu cách tạo và gửi tin nhắn văn bản (SMS), đa phương tiện (MMS), hoặc email, và xem hoặc quản lý các tin nhắn đã gửi hoặc nhận.

38Liên lạc