››Cuộc gọi thoại

Chuyển tiếp cuộc gọi: Chuyển hướng cuộc gọi đến sang một số khác.

Chặn cuộc gọi: Giới hạn cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi đi.

Chờ cuộc gọi: Xác định các tùy chọn để xử lý một cuộc gọi đến khi bạn đang thực hiện một cuộc gọi khác.

Tự động gọi lại: Bật tự động gọi lại để tự động gọi lại một cuộc gọi không thực hiện được hoặc bị ngắt.

››Cuộc gọi video

Ảnh đặt sẵn: Chọn một hình ảnh để hiển thị cho bên kia.

Hiện ảnh của bạn: Đặt hiển thị ảnh trực tiếp hay ảnh đặt sẵn cho bên kia.

Tùy chọn khi cuộc gọi bị lỗi: Chọn có thử lại cuộc gọi thoại hay không khi cuộc gọi thoại không kết nối được.

Chuyển hướng cuộc gọi video: Chuyển hướng cuộc gọi đến sang một số khác.

Chặn cuộc gọi video: Chặn cuộc gọi từ các số được chỉ định.

››Chế độ giới hạn gọi

Tăt chê độ giơi han goi (FDN): Bật hoặc tắt chế độ FDN để giới hạn cuộc gọi đến các số trong danh sách FDN. Bạn phải nhập PIN2 đi kèm thẻ SIM hoặc USIM và khởi động lại thiết bị.

Thay đổi mã PIN2: Đổi mã PIN2, sử dụng để bảo vệ mã PIN chính.

Danh sách FDN: Thiết lập danh sách các số liên lạc để giới hạn gọi.

››Thư thoại

Dich vu thư thoại: Chọn nhà cung cấp dịch vụ của bạn hoặc cài nhà cung cấp khác để nhận hộp thư thoại.

Thư thoại: Nhập số để truy cập dịch vụ thư thoại. Bạn có thể lấy số này từ nhà cung cấp dịch vụ của mình.

98Cài đặt